Menšiny

Vymezení subjektů zainteresovaných na činnosti DNM HMP a vymezení jejich vztahu k DNM HMP

Národnostní menšiny

V souvislosti s dislokací v DNM HMP je důležitou otázkou vymezení pojmu národnostní menšina. Hl. m. Praha vychází ze Zákona o právech národnostních menšin. Podle něj i podle Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám mají zajištěno místo v DNM HMP tyto národnostní menšiny.Podle tohoto rozdělení se již národnostní menšiny zastoupené v komisi RHMP na svém jednání v březnu 2003 rozhodli o počtu přidělených míst pro své kanceláře následujícím způsobem: Každá národnostní menšina má k dispozici dvě místnosti. Dále se mohou účastnit svými aktivitami ve společenských místnostech DNM HMP.

Občanská sdružení národnostních menšin

Občanská sdružení národnostních menšin vymezujeme jako u Ministerstva vnitra řádně zaregistrované subjekty, které prokazatelně a dlouhodobě vyvíjejí svoji činnost a ve vztahu k Praze jsou aktivními a spolupracujícími, realizují své projekty v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin a mají prokazatelné výsledky podílející se i na propagaci pozitivních výsledků politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám. Tyto subjekty mají prokazatelně právo participovat na činnosti DNM HMP. Z toho však nevyplývá automaticky jejich právo na umístění v objektu. Dislokace byla výsledkem konsensu, na němž se jednotlivá občanská sdružení národnostních menšin domluvila mezi sebou. K tomu, aby národnostní menšiny mohly užívat prostor DNM HMP, měly předložit zápis o jednání s občanskými sdruženími své národnostní menšiny, kde bylo podrobně uvedeno vymezení účasti jednotlivých subjektů té které národnostní menšiny v DNM HMP, což bylo východiskem pro konkretizování těchto vztahů ve smlouvě o spolupráci subjektů té které národnostní menšiny s hl. m. Prahou.

Občanská sdružení integrujících se cizinců spolupracujících s HMP

Občanská sdružení integrujících se cizinců vymezujeme jako zaregistrovaná občanská sdružení, prosazující zájmy integrace cizinců v České republice. S těmito sdruženími může DNM HMP spolupracovat při vytváření multikulturních programů, avšak vždy jen podle možností kapacitních a organizačních, které zařízení má a na základě souhlasu radního pro oblast sociální péče, bytové politiky a národnostních menšin.

 

Občanská sdružení majority zaměřená na multikulturní a interkulturní aktivity

Občanská sdružení zaměřená na multikulturní a interkulturní aktivity vymezujeme jako zaregistrovaná občanská sdružení, prosazující zájmy multikulturní a interkulturní výchovy a vzdělávání v České republice. Ve vztahu k DNM HMP jsou vítány programy těchto sdružení, především těch, s nimiž Praha již dříve dlouhodobě spolupracovala. S těmito sdruženími může DNM HMP spolupracovat při vytváření multikulturních programů, avšak vždy jen podle možnosti kapacitních a organizačních, které zařízení má a na základě souhlasu organizační rady, resp. Komise RHMP pro oblast národnostních menšin na území HMP.

Pražské školy

V souvislosti s tím, že DNM HMP má v podmínkách své činnosti jako jednu z dominantních podmínek zaměření na děti a mládež, je logická spolupráce s pražskými školami v oblasti multikulturní výchovy. V tomto smyslu slouží DNM HMP jako konkrétní kulturní centrum, kde se žáci pražských škol budou moci setkávat s národnostními menšinami i participovat s nimi na tvorbě a realizaci programů. Při tom je nezbytná spolupráce s odborem školství hl. m. Prahy a odbory školství na jednotlivých městských částech.

Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout