Historie Domu

Filozofie Domu národnostních menšin HMP

DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN:

 • je zařízením hl. m. Prahy, které napomáhá porozumění mezi národnostmi a překonává možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem
 • je zařízením, v němž hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. m. Prahy
 • je zařízením, v němž podstatnou roli  hraje činnost národnostních menšin zaměřená na děti a mládež národnostních menšin
 • je zařízením, v němž velmi významnou roli hraje komunikace a spolupráce s dětmi a mládeží pražských škol a dalších volnočasových školských i kulturních zařízení
 • je zařízením, v němž podstatnou roli hraje komunikace a spolupráce mezi národnostními menšinami na území hl. m. Prahy
 • je zařízením, které ve své činnosti bude hledat možnosti spolupráce s dalšími organizacemi multikulturního zaměření a s organizacemi integrujících se cizinců. Tato činnost bude vázána na kapacitní a programové možnosti DNM HMP tak, aby v první řadě byly naplněny aktivity národnostních menšin.

Výchozí situace

Idea Domu národnostních menšin vznikla na začátku devadesátých let. Zároveň s formováním občanských sdružení národnostních menšin v souvislosti s demokratizačním procesem a uzákoněním práva národnostních menšin na svoji existenci a specifičnost projevu vznikala potřeba umístění občanských sdružení pro jejich činnost. Proto v polovině devadesátých let uvítaly národnostní menšiny možnost získat jako své sídlo dům v Celetné ulici. Tato možnost byla tak rozpracována, že bylo i určeno, kde které občanské sdružení bude mít místnosti. Naděje byla rozbita privatizačním postupem restituenta, který měl na dům právní nárok.
Zůstaly pouze dokumenty, které byly v roce 1997 předány novému referentu pro národnostní menšiny tehdejším vedoucím odboru školství s tím, že již nikdy nebudou aktuální.

Nová naděje pro vznik DNM HMP vznikla v roce 2000, kdy Fond dětí a mládeže v likvidaci nabízel k činnosti dětí a mládeže v nových podmínkách své objekty. Na to reagoval tehdejší odbor školství mládeže a tělovýchovy MHMP (pod jehož vedením bylo tehdy místo referenta pro národnostní menšiny), který požádal pro hlavní město Prahu o 50 objektů. K této žádosti byla také přičleněna žádost o budovu ve Vocelově ulici číslo 602 na Praze 2 za účelem zřízení DNM. Výsledkem bylo to, že z 50 žádaných objektů připadl HMP pouze jediný, a to právě objekt určený pro účely Domu národnostních menšin hlavního města Prahy.
Pro hlavní město prahu vznikla nová situace. V Parlamentu ČR bylo nezbytné, aby byla odsouhlasena výjimka, kterou navrhovala vláda ČR, a to, aby Dům národnostních menšin mohl sloužit národnostním menšinám, a nikoliv výhradně dětem a mládeži majoritní společnosti. Tato výjimka byla odsouhlasena. Do roku 2002 probíhal souběžný proces vytvoření koncepce činnosti DNM HMP a převod objektu do vlastnictví hl. m. Prahy. Tento proces byl rokem 2002 ukončen. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v listopadu 2002 Koncepci politiky Prahy ve vztahu k národnostním menšinám, jejíž součástí byla také koncepce činnosti Domu národnostních menšin. Rok 2002 byl také věnován přípravě architektonického plánu rekonstrukce podle záměru činnosti, výběru firmy, která bude realizovat rekonstrukci a dalším stavebním přípravám ze strany odboru městského investora. Všechny tyto aktivity byly průběžně projednávány na výrobních poradách Odboru městského investora a v Komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, to vše v úzké koordinaci s Radou vlády ČR pro národnostní menšiny. Tato Rada požádala vládu o uvolnění prostředků pro rekonstrukci ve výši 20 mil. Kč. Zároveň z rozpočtu hl. m. Prahy bylo pro rekonstrukci vyčleněno 15 mil. Kč. S odborem hospodářské správy byly projednávány technické parametry chodu budovy po rekonstrukci.

Tento proces byl zastaven v okamžiku, kdy Elektrotechnický spolek český podal žalobu na hl. m. Praha se žádostí o vyklizení nemovitosti z důvodu právního nároku na tento objekt. Soudní proces, v němž hl. m. Praha spor vyhrála, skončil začátkem roku 2006. Rada vlády ČR pro národnostní menšiny podala vzápětí obnovenou žádost o finanční dotaci v hodnotě 20 mil. Kč. Radní hl. m. Prahy Mgr. Hana Halová svolala na 22. února 2006 schůzku zainteresovaných subjektů ze strany hl. m. prahy, na které byl dohodnut plán dalšího postupu a stanoven předpokládaný termín dokončení rekonstrukce na 10. říjen 2006. Tento termín byl však odsunut, neboť rekonstruovaný dům byl v daleko horším stavu, než tomu bylo v době před započetím soudního řízení.
Ze strany národnostních menšin byly obnoveny diskuze o účelu a záměrech činnosti DNM HMP. Navázalo se tím na jednání, která komise vedla v předchozích letech, zejména na začátku roku 2003.

V přípravě projektu bylo původně zvažováno zřízení Domu národností jako příspěvkové organizace hl. m. Prahy nebo obecně prospěšné společnosti. Od těchto úvah bylo upuštěno a nyní je připravován provoz Domu národnostních menšin hl. m. Prahy, v gesci OHS MHMP. Zajišťováním obsahové a metodické stránky společných činností národnostních menšin v Domě národností, komunikací s pražskou veřejností, Magistrátem hl. města Prahy i dalšími institucemi se bude zabývat stávající systém zajišťující ze strany hl. m. Prahy komunikaci a spolupráci s národnostními menšinami. V počátečním stadiu realizace Domu národnostních menšin hl. m. Praha zajišťuje také rekonstrukci prostor na základě potřeb představitelů národnostních menšin, na základě doporučení Komise Rady hl. m. prahy pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy rozhodovat o umístění jednotlivých subjektů v prostorách objektu a v další fázi rozhodovat i o eventuálních zainteresovaných sdružení.

 

Zainteresované subjekty ze strany hlavního města Prahy

Ani u realizace rekonstrukce DNM nebylo možno ignorovat normální postupy, které hl. m. Praha používá prostřednictvím svých odborných útvarů pro realizaci stavebních záměrů. Východiskem bylo, že objekt určený pro DNM HMP je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Odbor správy majetku tento objekt převzal a spravuje ho. Odbor městského investora, který má na starosti realizaci rekonstrukce, převzal objekt od odboru správy majetku jako staveniště a započal s realizací rekonstrukce 23. března 2006. V průběhu rekonstrukce bude spolupracovat s OMI odbor hospodářské správy, který měl na starosti dohled nad uložením rozvodných sítí, přípravu architektonického rozložení zařízení objektu nábytkem, přípravu správy objektu.

Zainteresovanými subjekty ze strany HMP tedy jsou:

 • Sekretariát radního pro oblast sociální péče, bytové politiky a národnostních menšin: koordinační role (dříve radní pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin)
 • Odbor městského investora
 • Odbor hospodářské správy
 • Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin.

Koordinaci těchto samostatných subjektů zajišťuje radní pro oblast sociální péče, bytové politiky a národnostních menšin (radní pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin) spolu se specialisty pro národnostní menšiny a koordinátorkou pro romskou národnostní menšinu. Ti mají pod vedením radního na starost praktickou koordinaci jednotlivých kroků realizace dalšího záměru DNM HMP. Všechny otázky týkající se DNM HMP jsou projednávány s Komisí RHMP pro oblast národnostních menšin jako s poradním orgánem Rady hl. m. Prahy. Rozhodujícím orgánem schvalujícím v konečné podobě výsledky činnosti zainteresovaných subjektů jakož i statut DNM HMP je Rada hl. m. Prahy.

Zainteresované subjekty ze strany národnostních menšin:

 • Zástupci národnostních menšin v Komisi RHMP pro oblast národnostních menšin na území HMP
  Reprezentují zájmy minorit jako celku, tedy nikoliv jednotlivých občanských sdružení. To je také principem jednání komise a z toho také vyplývá, že i v otázce DNM HMP budou tito zástupci jednat s ohledem na zájmy národnostních menšin jako celku, a nikoliv s ohledem na partikulární zájmy jednotlivých občanských sdružení. Tento postoj se ve vztahu k DNM HMP předpokládá zejména proto, že Dům nemůže sloužit jako sídlo pro všechna občanská sdružení národnostních menšin, ale bude vystupovat především jako kontaktní místo, v němž se budou setkávat Hlavní město Praha, minority a veřejnost na společenském záměru: provozovat konkrétní místo setkávání a multikulturní činnosti, z níž budou mít prospěch jak minority, tak i majoritní veřejnost.
 • Komise RHMP pro oblast národnostních menšin na území HMP
  Vystupuje jako poradní orgán RHMP. Skutečnost, že jsou v ní zastoupeni všichni zástupci národnostních menšin byla zárukou toho, že i v otázce tak delikátní, byla dislokace národnostních menšin a jejich činnost, bylo dosaženo konsensu.
 • Občanská sdružení národnostních menšin
Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout