Legislativní ukotvení problematiky národnostních menšin v České republice

Legislativní ukotvení problematiky národnostních menšin v České republice

Základní práva příslušníků národnostních menšin plynou z Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána a zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. Důležitý právní nástroj k ochraně národnostních menšin představuje také zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). K otázkám možné diskriminace příslušníků národnostních menšin se každoročně vyjadřuje Kancelář veřejného ochránce práv.

Vnitrostátní legislativa

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Zakon-o-pravech-prislusniku-narodnostnich-mensin.pdf

 

Ústava České republiky

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/ustava.pdf

 

Listina základních práv a svobod

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/Listina_zakladnich_prav_a_svobod.pdf

 

Rada vlády pro národnostní menšiny

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/

 

Antidiskriminační zákon

https://ppropo.mpsv.cz/zakon_198_2009

 

Mezinárodní legislativa

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (dále jen „Úmluva“) představuje závaznou mezinárodní smlouvu, která komplexně kodifikuje práva národnostních menšin a jejich příslušníků. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 28. dubna 1995, v platnost vstoupila na základě svého článku 28 odst. 1 dnem 1. února 1998 a pro Českou republiku podle odstavce 2 téhož článku vstoupila v platnost dnem 1. dubna 1998. Přistoupením k Úmluvě se Česká republika zavázala k odevzdávání pravidelných monitorovacích zpráv o plnění závazků plynoucích z podpisu Úmluvy.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/ramcovka_letak.pdf

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/ramcova-umluva-o-ochrane-narodnostnich-mensin-6912/

 

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Pro Českou republiku vstoupila Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“) v platnost dne 1. března 2007 a týká se těchto jazyků: němčiny, moravské chorvatštiny, polštiny, romštiny a slovenštiny. Charta upravuje kontrolní mechanismy k vyhodnocování uplatňování jejích zásad v členských státech a v případě potřeby i k formulování doporučení ke zlepšení vnitrostátní právní úpravy a v praxi uplatňovaných postupů. Ústřední roli má Výbor expertů, který byl ustanoven podle článku 17 Charty. Posláním výboru je předkládat Výboru ministrů Rady Evropy hodnotící zprávy o tom, jak daný stát plní své závazky, prověřovat skutečnou situaci regionálních a minoritních jazyků v daném státě a přijímat doporučení. K naplňování tohoto úkolu přijal v souladu s čl. 15 odst. 1 Charty Výbor ministrů plán pravidelných zpráv v původně tříletém cyklu.  V listopadu 2018 byl však plán pravidelných zpráv Výborem ministrů upraven a monitorovací cyklus byl prodloužen na pět let.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/evropska-charta-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-17547/

 

Charta OSN

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-lidska-prava.pdf

 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf

 

Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-rasove-diskriminace-17715/

Zveřejněno: 10.09.2022 – Pavel Syrůček
Vytisknout